ZÁPIS

Zápis detí do materskej školy sa uskutoční v nasledujúcich termínoch.
Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na vek dieťaťa a kapacitné možnosti danej materskej školy.
 
Dátum   Čas
04.05.2021   13:00 - 17:00
05.05.2021   13:00 - 17:00

Kontakt:
Bc. Katarína Potočárová
zapismskysucka@centrum.sk
02/20205530

 
PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
 
Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 308/2009 Z. z.
Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na vek dieťaťa a kapacitné možnosti danej materskej školy.
 
Podmienky prijímania detí do materskej školy
1. Zákonné podmienky:
Pre dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 
2. Ostatné podmienky prijímania
Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu
 
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Formulár žiadosti je k dispozícii v príslušnej materskej škole, ako aj na webových stránkach materských škôl a mesta Senec.
 
Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledovné dokumenty:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája 2021.
 
Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
Zákonný zástupca môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:
Riaditeľ žiadnej materskej školy nemôže odmietnuť prevziať od rodiča žiadosť, a to ani v prípade, ak vie, že nemá voľnú kapacitu. O každej žiadosti je povinný rozhodnúť.
 
Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu si dovoľujeme požiadať zákonných zástupcov, aby podávali žiadosť osobne len v nevyhnutných prípadoch. Odporúčame využiť ostatné formy podania žiadosti: poštou, do poštovej schránky umiestnenej na budove materskej školy, e-mailom, elektronické podanie ...
 
Príloha 1: Verejné oznámenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok
Príloha 2: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
Príloha 3: Žiadosť o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie
 
 
POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
 
Vážení rodičia,
 
radi by sme Vás informovali o zmenách, ktoré vyplývajú z nového Zákona č. 209/2019Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmeny nadobúdajú platnosť od 01.01.2021.
 
Od školského roku 2021/2022 bude musieť každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31.8.2021 plniť povinné predprimárne vzdelávanie (ďalej PPV) buď v materskej škole (ďalej MŠ), alebo formou individuálneho vzdelávania. PPV v MŠ trvá jeden školský rok. Od školského roku 2022/2023 k zápisu dieťaťa na školskú dochádzku, bude zákonný zástupca (ďalej ZZ) povinný predložiť doklad o získaní PPV.
 
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku, nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (po starom odklad školskej dochádzky), na základe: Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia PPV v MŠ, nedosiahne školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole (ďalej ZŠ).
 
Na PPV môže dieťa nastúpiť aj predčasne. Vtom prípade, ZZ požiada, aby bolo na PPV v MŠ prijaté jeho dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta. K žiadosti je povinný predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Jedná sa o výnimočné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Týka sa najmä detí, ktorých rodičia majú záujem o predčasný nástup na školskú dochádzku (predčasné zaškolenie) v školskom roku 2022/2023. Detí, ktoré nedosiahnu šesť rokov veku do 31.8.2022.
 
Ak v jarných mesiacoch v roku 2022 plánujete požiadať o to, aby Vaše dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku do 31.8. 2022, bolo výnimočne prijaté naplnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2022/2023 (po starom predčasné zaškolené),ste ako ZZ povinný k žiadosti priložiť: Ak uvažujete o predčasnom zaškolení v septembri 2022, je nutné v jarných mesiacoch 2021 požiadať CPPPaP o psychologické vyšetrenie, v súvislosti so súhlasným vyjadrením sa k výnimočnému (predčasnému) prijatiu dieťaťa na PPV od septembra 2021.
 
Opätovne o rok, pred vstupom do školy, bude nutné zopakovať psychologické vyšetrenie v súvislosti s posúdením vhodnosti predčasného začatia plnenia školskej dochádzky. Ak dieťa splní požiadavky na výnimočné prijatie na PPV –do predškolskej triedy v MŠ, neznamená to, že má o rok neskôr, zaručený aj predčasný nástup do ZŠ.
 
Deti, ktorých rodičia zvažujú predčasné zaškolenie v nasledujúcom školskom roku 2021/2022, nepotrebujú doklad o absolvovaní PPV. Potrebujú: ZZ dieťaťa môže požiadať o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa riaditeľa MŠ, do ktorej bolo dieťa prijaté na PPV (kmeňová MŠ). O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ kmeňovej MŠ v rámci rozhodovania o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do MŠ podľa osobitného predpisu. Individuálne vzdelávanie v kmeňovej MŠ sa povoľuje dieťaťu, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a K žiadosti treba priložiť súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Individuálne vzdelávanie zabezpečuje kmeňová MŠ, v rozsahu najmenej 2 hodiny týždenne.
 
Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do MŠ a jeho zdravotný mu neumožňuje sa vzdelávať, sa na základe: neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do MŠ.
 
 
Vyšetrenie školskej spôsobilosti
 
Milí rodičia,
 
v prípade záujmu o vyšetrenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa v CPPPaP, Lichnerova 22 Senec, sa môžete kontaktovať na tel. čísle: 02/45926708 alebo e-mailom: mia.angel100@gmail.com alebo riaditel@poradnasenec.sk. Vyšetrenia školskej spôsobilosti realizované v CPPPaP budú prebiehať koncom marca 2021 až do júna 2021, pokiaľ to neovplyvní pandemická situácia na Slovensku.
 
Vedenie MŠ v spolupráci s CPPPaP Senec