Divadelné predstavenie "Škaredé káčatko"

Dňa 21.9.2021 sa deti z tried Sedmokrásky, Nezábudky a Ďatelinky zúčastnia divadelného predstavenia Škaredé káčatko.
 
Predstavenie sa bude konať v materskej škole v dopoludňajších hodinách.

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Milí rodičia,
 
zasielame Vám najdôležitejšie informácie.
 
Rozdelenie tried:
Hlavná budova:
• prízemie – Fialky, Konvalinky
• 1. poschodie – Prvosienky, Margarétky, Snežienky
• 2. poschodie – Púpavy, Zvončeky, Slnečnice
• prístavba – Nezábudky, Ďatelinky, Sedmokrásky
 
Zaradenie detí do tried je podľa názvov vašich e-mailových schránok. Pri vstupe do hlavnej budovy na tabuliach budú zverejnené všetky zoznamy na tabuliach. Nepedagogický zamestnanec vás ochotne naviguje k vašej triede, orientovať sa môžete aj podľa navigačných tabuliek pri dverách.
 
Školský rok 2021/2022 zahájime 2.9.2021.
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.
 
Vyhlásenie o bezpríznakovosti.
 

Vitajte na našich stránkach!

Materská škola Kysucká, Senec je samostatným právnym subjektom.
 
MŠ poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť 180 deťom vo veku spravidla od 3 rokov do 6 rokov a deťom
s odloženou školskou dochádzkou.
 
ext04.jpg, 81kB    ext05.jpg, 92kB    ext06.jpg, 92kB
 
Priestory materskej školy sú rozčlenené v dvoch budovách, ktoré sa nachádzajú v tichom prostredí na okraji mesta Senec.
Budovy sú chránené poplašným zariadením napojením na miestnu políciu.
 
int01.jpg, 59kB    int02.jpg, 57kB    int03.jpg, 57kB
int04.jpg, 87kB    int05.jpg, 84kB    int06.jpg, 110kB
int07.jpg, 96kB    int08.jpg, 87kB    int09.jpg, 78kB
 
Súčasťou školy je priestranná záhrada s pieskoviskami, šplhacou vežou, šmykľavkou, drevenými atrakciami, vláčikom,
slnečníkmi, tunelom, rebrinami, drevenými lavičkami, šplhacou zostavou a dopravným chodníčkom s dopravnými značkami.
 
ext01.jpg, 60kB   ext02.jpg, 68kB   ext03.jpg, 66kB