Divadelné predstavenie "Škaredé káčatko"

Dňa 21.9.2021 sa deti z tried Sedmokrásky, Nezábudky a Ďatelinky zúčastnia divadelného predstavenia Škaredé káčatko.
 
Predstavenie sa bude konať v materskej škole v dopoludňajších hodinách.

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Milí rodičia,
 
zasielame Vám najdôležitejšie informácie.
 
Rozdelenie tried:
Hlavná budova:
• prízemie – Fialky, Konvalinky
• 1. poschodie – Prvosienky, Margarétky, Snežienky
• 2. poschodie – Púpavy, Zvončeky, Slnečnice
• prístavba – Nezábudky, Ďatelinky, Sedmokrásky
 
Zaradenie detí do tried je podľa názvov vašich e-mailových schránok. Pri vstupe do hlavnej budovy na tabuliach budú zverejnené všetky zoznamy na tabuliach. Nepedagogický zamestnanec vás ochotne naviguje k vašej triede, orientovať sa môžete aj podľa navigačných tabuliek pri dverách.
 
Školský rok 2021/2022 zahájime 2.9.2021.
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.
 
Vyhlásenie o bezpríznakovosti.
 

Vitajte na našich stránkach!

Materská škola Kysucká, Senec je samostatným právnym subjektom.
 
MŠ poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť 180 deťom vo veku spravidla od 3 rokov do 6 rokov a deťom
s odloženou školskou dochádzkou.
 
Priestory materskej školy sú rozčlenené v dvoch budovách, ktoré sa nachádzajú v tichom prostredí na okraji mesta Senec.
Budovy sú chránené poplašným zariadením napojením na miestnu políciu.
 
Súčasťou školy je priestranná záhrada s pieskoviskami, šplhacou vežou, šmykľavkou, drevenými atrakciami, vláčikom,
slnečníkmi, tunelom, rebrinami, drevenými lavičkami, šplhacou zostavou a dopravným chodníčkom s dopravnými značkami.